2016/4/23

20160423 v12アプデ

ハコスコアプリのアップデート(v12)をリリースしました。